• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
KUŞADASI FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ ÜYELERİ BİRARAYA GELDİ
09/07/2019 00:59

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri Tibet Özer başkanlığında biraraya geldi.

Kuşadası Jade Beach Clupta biraraya gelen 50 Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği üyesi, Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü'nün ku­ru­luş ta­ri­hi olan 1907 yı­lın­dan esin­le­ni­le­rek, Fe­ner­bah­çe­li­ler ta­ra­fın­dan her yıl 19 Tem­muz'da (19.07) kut­la­nan Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la düzenlenecek etkinliğin ayrıntılarını hem de uzun zamandır gündemi belirleyen lokal sorununu görüştü.

19 Temmuz da Kuşadası’nda bir hotelde düzenlenecek etkinliğin ayrıntılarını tartışan üyeler, Fenerbahçe’nin kuruluş gününde aileleri ile birlikte görkemli bir gece düzenlenmesi konusunda hem fikir oldular. Ayrıca dernek lokali konusunda ortaya konan yerler görüşüldü. Ancak uygun yer konusunda daha da araştırılıp hep beraber ortak fikirde buluşma kararına varıldı.

Kuşadası Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği Baş­kanı Tibet Özer, dün­ya­da ve tüm Tür­ki­ye'de ol­du­ğu gi­bi Kuşadası’nda da ‘Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü'nü’ her yıl dü­zen­li ola­rak coş­kuy­la kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Fe­ner­bah­çe'nin çok bü­yük bir ca­mia ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye'nin de en bü­yük ku­lüp­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Özer, "Biz her za­man Fe­ner­bah­çe’­mi­zin ya­nın­da ol­duk, ol­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Ye­ni baş­ka­nı­mız Ali Koç ile baş­ta fut­bol ol­mak üze­re tüm branş­lar­da bu se­zon­dan iti­ba­ren da­ha gü­zel ba­şa­rı­lar el­de ede­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Kuşadası Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği ola­rak ye­ni bir si­ner­ji ve he­ye­can­la Kuşadası'nda gü­zel ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız. Öncelikle 19 Temmuz Fenerbahçe’mizin kuruluş yıl dönümünü Kuşadası Fenerbahçeliler derneği olarak ailelerimiz ile birlikte nezih bir hotelde kutlayacağız. Bugünde üyelerimizle biraraya gelip hem Dünya Fenerbahçeliler gününde neler yapabileceklerimizi hem de lokal ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantı çok faydalı geçti. İnşallah önümüzdeki günlerde de Kuşadalı Fenerbahçeliler güzel şeyler görecek " de­di. 

 

Şerif AKARÇEŞME - serifakarcesme@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş